Wiadomości

Zamierzenia Edukacyjne

 

Drodzy Rodzice!

Zachęcamy do skorzystania z zaproponowanych przez nas linków do portali edukacyjnych:

 

http://www.necio.pl/

http://www.czyściochowo.pl/

https://englishplaybox.pl/

Eduzabawy

Pani Monia – przedszkolne inspiracje

Moje Dzieci Kreatywne – pliki do pobrania

Kolorowanki On-line

Gry matematyczne dla dzieci

Lulek.TV

KIDDOland – gry i zabawy dla dzieci

Baw się językami – gry i zabawy dla przedszkolaków

Szalone liczby – Zadania i ćwiczenia z matematyki dla dzieci na poziomie przedszkola

Domowy przedszkolak

 

 

 

STANDARDY ROZWOJOWE 3-4-LATKI, dziecko kończące rok szkolny:

Obszar fizyczny:

 • zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne oraz czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie,
 • spożywa posiłki z użyciem sztućców,
 • jest sprawne ruchowo, chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych;

 

Obszar emocjonalny:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 • przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu;
 • rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

 

Obszar społeczny:

 • nawiązuje relacje rówieśnicze, komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi;
 • używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 • respektuje i tworzy zasady obowiązujące w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku, dba o bezpieczeństwo własne i innych;

 

Obszar poznawczy:

 • mówi w sposób zrozumiały dla dzieci i osób dorosłych, odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 • słucha ze zrozumieniem opowiadań, bajek, tekstów literackich;
 • śpiewa piosenki  z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-rytmiczno-ruchowych; 
 • prawidłowo posługuje się przyborami piśmienniczo-malarskimi;
 • rozpoznaje i nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu; klasyfikuje, segreguje, przelicza, zna podstawowe kolory i figury geometryczne, posługuje się pojęciami wielkości, czasu;
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą i zdobywa wiadomości na różne tematy;
 • jest twórcze w zabawach i zajęciach;
 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;

 

STANDARDY ROZWOJOWE 5-LATKA, dziecko kończące rok szkolny:

OBSZAR FIZYCZNY:

 • Zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.
 • Wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie w tym czynności precyzyjne jak zapinanie guzików.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych z przyborami lub bez nich.
 • Inicjuje zabawy konstrukcyjne, buduje wykorzystując zabawki, materiały użytkowe w tym materiał naturalny.
 • Jest sprawne ruchowo- przestrzega zasad obowiązujących
  w zabawach.

 

OBSZAR EMOCJONALNY

 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • Przedstawia swoje emocje i uczucia używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.
 • Przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację
  w nowym otoczeniu, w nowej  grupie dzieci.
 • Rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze.
 • Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia.

 

OBSZAR SPOŁECZNY:

 • Podaje swoje dane osobowe ( imię, nazwisko, adres).
 • Używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania.
 • Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • Odczuwa swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej.
 • Przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne.

 

OBSZAR POZNAWCZY:

 • Prawidłowo artykułuje głoski- swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb i stanów emocjonalnych.
 • Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, układa historyjki obrazkowe oraz objaśnia kolejność zdarzeń
  w tych historyjkach.
 • Buduje zdania proste i złożone poprawne pod względem gramatycznym.
 • Zna proste rymowanki, wiersze i piosenki z repertuaru dziecięcego, potrafi odtworzyć je z pamięci, układa i rozwiązuje zagadki.
 • Chętnie korzysta z książek dla dzieci- zna nazwiska i tytuły wybranych autorów literatury dziecięcej.
 • Słuchając czytanego tekstu, rozumie jego treść, umie wyodrębnić zdania i słowa.
 •  Dzieli słowa na sylaby, składa dwie, trzy sylaby w słowo, wskazuje w wyrazach pierwszą głoskę;
 • Chętnie słucha muzyki, śpiewa znane piosenki, uczestniczy
  w zabawach muzyczno- ruchowych.
 • Chętnie podejmuje działalność plastyczno- konstrukcyjną
  z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi pisarskich oraz różnorodnego materiału.
 • Wykazuje zainteresowanie wiedzą o swoim miejscu zamieszkania, Polsce, świecie.
 • Klasyfikuje przedmioty wg wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.
 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, rozróżnia prawą i lewą stronę- wyznacza kierunki.
 • Wymienia w prawidłowej kolejności pory roku, dni tygodnia.
 • Dostrzega zmiany w przyrodzie, nazywa często spotykane rośliny i zwierzęta.
 • Zna podstawowe zjawiska z zakresu przyrody, wymienia główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i rozumie konieczność jego ochrony.
 • Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich- wie co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka.
 • Wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby
  z najbliższego otoczenia, wyjaśnia czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.
 • Rozumie proste polecenia w języku obcym nowożytnym, podejmuje samodzielną aktywność poznawczą.

 

 

STANDARDY ROZWOJOWE  6-LATKA, dziecko kończące przedszkole:

 

 1. Obszar fizyczny:
 • wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 • wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
 • jest sprawne ruchowo, podejmuje aktywny udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

 1. Obszar emocjonalny:
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 • panuje nad nieprzyjemną emocją,  np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

 

 1. Obszar społeczny:
 • przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze; 
 • ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych;
 • posiada nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • przestrzega norm i zasad społecznych obowiązujących w różnych miejscach i sytuacjach

 

 1. Obszar poznawczy:
 • mówi płynnie, poprawnie  i zrozumiale dla otoczenia, wyróżnia głoski  w słowach;
 • interesuje się czytaniem, rozpoznaje litery, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych;
 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 • wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., kreśli litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, podejmuje próby pisania w liniaturze, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
 • nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 • określa liczbę, kształt, wielkość, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę, zna podstawowe figury geometryczne;
 • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, rozróżnia stronę lewą i prawą;
 • przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, , dodaje i odejmuje na konkretach.
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą i zdobywa wiadomości na różne tematy
 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 

        

   

                  

 

 

Koronawirus

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

W związku ze stanem pandemii Covid- 19, wszystkie imprezy z udziałem rodziców zostają zawieszone w naszym przedszkolu. Przed każdą uroczystością będziemy informować
Państwa o możliwości udziału bądź transmisji na kanale youtube.

 

2020-08-30

Chodzenie do przedszkola jest bezpieczne dla dziecka

Aby ograniczyć zakażenia wprowadziliśmy w przedszkolu szereg środków ochronnych.
W nadchodzącym okresie będziemy szczególnie skrupulatnie przestrzegać działań zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się zarażeń. Jest to zależne od wkładu pracy wszystkich i od przestrzegania nowych rad i wskazówek. Szczególnie ważne jest  przestrzeganie następujących zasad:

 • Myć ręce i dbać o to, aby dzieci nauczyły się dobrych nawyków i sposobów mycia rąk
 • Utrzymywać jak najwyższą czystość w przedszkolu
 • Regularnie myć zabawki
 • Przebywać szczególnie dużo z dziećmi na świeżym powietrzu w najbliższym okresie

 

 

Przedszkole będzie nadal opiekować się dziećmi

Będziemy nadal dbać o potrzeby dzieci w zakresie fizycznej opieki, oraz zapewnimy wszystkim dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przynależności, jak również dobre samopoczucie
w przedszkolu. Przytulanie i pocieszanie jest nadal ważne dla dzieci.

 

Jeżeli dziecko nie czuje się dobrze

Jeżeli Twoje dziecko ma objawy chorobowe, również łagodne objawy, to nie powinno ono przyjść do przedszkola. Bardzo ważne jest obecnie, aby dziecko przebywało w domu przez co najmniej jedną dobę po ustaniu objawów. Rodzice, którzy mają objawy infekcji dróg oddechowych nie mogą odprowadzać dzieci do przedszkola, ani zabierać ich z przedszkola. Jeżeli rodzice lub inni domownicy otrzymają pozytywny wynik testu na koronawirus, to nikt
z Państwa nie może przyjść do przedszkola.

Jeżeli dziecko poczuje się niedobrze w przedszkolu, to musi ono zostać odebrane z przedszkola tak szybko, jak jest to możliwe.


Rodzice nie powinni wchodzić do przedszkola

Postaramy się, tak dalece jak jest to możliwe, przyjmować dzieci przychodzące do przedszkola na zewnątrz. Dzieci muszą mieć na sobie ubrania do przebywania na zewnątrz, kiedy przychodzą do przedszkola.

 

Nie należy zabierać zabawek z domu do przedszkola

Dzieci nie mogą mieć z sobą własnych zabawek z domu. Jeżeli dziecko potrzebuje własnej przytulanki do spania w przedszkolu, mogą Państwo zabrać ją z sobą. Jednak jest szczególnie ważne, aby dziecko nie dzieliło się nią z innymi dziećmi w przedszkolu.

Mycie rąk jest równie ważne w domu, jak i w przedszkolu. Prosimy umyć ręce przed przyjściem do przedszkola i uczynić to samo od razu po przyjściu do domu.

 

02.03.2020 r.

 

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirus, Dyrektor przedszkola zwraca ponownie szczególną uwagę
na konieczność zachowania higieny i częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

W przedszkolu nauczyciele będą zwracali szczególną uwagę na stan zdrowia dzieci.

 

Prosimy o przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci.

 

Proszę o przestrzeganie zasad higieny, proszę o rozmowy z dziećmi również w domu o myciu rąk.

Przedszkole stara się zapewnić wszelkie standardy bezpieczeństwa.

 

W osatnim tygodniu dzieci zostały zapoznane z zasadami higieny i przez cały tydzień były uczone prawidłowego mycia rąk.

W ciągu dnia dzieci często myją ręce.

 

Zabawki są myte każdego dnia, a klamki są dezynfekowane kilka razy na dzień.

 

Dyrektór przedszkola odpowiada za bezpieczeństwo pracowników oraz dzieci, podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji

i zgodne z obowiązującymi procedurami. Bardzo proszę o wzmożona czujność, współpracę i wyrozumiałość a przede wszystkim o nie bagatelizowanie

problemu!

 

02.03. 2020 zostały wprowadzone wzmożone procedury:

1. Procedura Dbania o Higienę

2. Procedura dbania o Higienę - Koronawirus

 

Krystyna Szewczyk- Dyrektor Przedszkola

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2023/24

1 września - Witamy w Przedszkolu

15 września - Wyjście do biblioteki Starszaki i Zerówka g.11:50

18 września - Spotkanie z Konikami 13.30

21 września - Międzynarodowy Dzień Pokoju

27 września - Poznajemy tańce - Flamenco g.9.30

28 września - Msza Święta g.15.30

29 września - Teatr w Przedszkolu pt: 'Najlepszy Przyjaciel' 12:30

4 października - Teatr w Przedszkolu  pt:' Jonasz i niezwykła ryba' g.10.30

 

DNI WOLNE W PRZEDSZKOLU 2023/24

Dni wolne w przedszkolu

29.03 Wielki Piątek

1,2,3 .05

31.05 po Bożym Ciele

Koncepcja pracy pt. '7 kolorów Tęcza ma'

 

KONCEPCJA  7 KOLORÓW TĘCZA MA….. s. Krystyna Szewczyk
Tęcza - to zjawisko atmosferyczne inspirujące tak bardzo, że trudno wskazać jakąś kulturę z przeszłości, w której by go brakowało. Jest ona symbolem łączności nieba, jako sfery nadprzyrodzonej, z ziemią. Łuk/tęcza, jest znakiem pokoju i harmonii. Tęcza, którą Bóg uczynił na niebie jako znak dla Noego składa się z 7 zauważalnych kolorów: czerwonego, pomarańczowego, żółtego, zielonego, niebieskiego, granatowego i fioletowego. Cyfra 7 jest ściśle związana z Bogiem i Jego doskonałą kompletnością. 
Źle się stało, że obecnie dla wielu ludzi tęcza jest tylko symbolem zgorszenia. Ważne dla mnie było, by wyjaśnić jej biblijne korzenie. Dla mnie tęcza była, jest i będzie symbolem Miłosierdzia Boga. 
Przedszkole TĘCZA  prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame nosi imię Dzieciątka Jezus… Dziecię Jezus jest jak gdyby w szczególny sposób skierowane przez św. Rodzinę do opieki nad dzieckiem w przedszkolu… Łączy niebo 
z ziemią…. i podobnie jak każda kropla jest ważna, by powstała tęcza - tak analogicznie pod symboliką kolorów chcę przedstawić koncepcję funkcjonowania przedszkola. 


1. KOLOR CZERWONY- OGIEŃ- SYMBOL BOGA – MIŁOŚĆ DAJE WSZYSTKO
Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i wprowadza nas w serce świata poprzez charyzmat bł. Matki Teresy, byśmy wnosiły pokój, nadzieję i miłość. Od Boga wychodzimy i do Niego zdążamy. Jako przedszkole katolickie wychowujemy dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.
Zamierzeniem charyzmatu Matki Teresy, owocem Jej duchowości było stwarzanie takich przyjaznych miejsc dla dzieci, w których miał przemieniać się człowiek mały i duży, uczeń i nauczyciel… Miał się rozwijać do pełni człowieczeństwa jako dziecko Boże, stworzone na Obraz i Podobieństwo Boga, miał się stawać zdolnym do oddawania siebie w służbie innym. 
Wprowadzanie dzieci w świat wartości w przedszkolu odbywa się podczas: 

  • codziennych zajęć, zabaw,
  • modlitwy,
  • katechezy,
  • rekolekcji przedszkolnych wg św. Ignacego Loyoli
  • uroczystości przedszkolnych takich jak:
   • BAL ŚWIĘTYCH - przybliżanie dzieciom postaci świętych i błogosławionych,
   • Święto Niepodległości,
   • Dzień św. Mikołaja,
   • Wigilia przedszkolna,
   • Jasełka,
   • Adoracja Pana Jezusa w żłóbku,
   • Dzień Babci i Dziadka,
   • Bal karnawałowy,
   • Uroczysty apel i PORANEK WIELKANOCNY,
   • Dzień Rodziny,
   • Dzień Dziecka 

2. KOLOR POMARAŃCZOWY- OTWARTOŚĆ- SYMBOL KREATYWNOŚCI – KADRA PRZEDSZKOLA
W naszym przedszkolu wychowują Siostry Szkolne de Notre Dame wraz z osobami świeckimi. Spójrzmy przez chwilę na cechy wychowania, jakie dała Zgromadzeniu Założycielka – bł. Matka Teresa. Matka Teresa mówiła: Nie zapominajmy o miłości Jezusa do dzieci.  Nie zapominajmy o miłości, ona nami kieruje! A jednocześnie nasze serce kształtuje się według tego co kocha.
Uzdalniamy dzieci, ponieważ nasze spojrzenie na człowieka i świat jest zakorzenione w chrześcijańskiej wizji; wyrażamy przekonanie, że człowiek jest obrazem Boga: jest przez Boga kochany jako Jego stworzenie.
Jako Siostry Szkolne de Notre Dame jesteśmy członkiniami międzynarodowego Zgromadzenia. Chcemy wychowywać do takiej różnorodności/ do takiej jedyności osoby, która dawałaby świadectwo jedności w podzielonym świecie i która odkrywałaby wciąż nowe sposoby dzielenia się tym, co posiadamy, szczególnie z ludźmi ubogimi, słabymi… Jedyność osoby sprawia różnorodność… ale dobrze pojęta i przyjęta jedyność, staje się świadectwem, że różnice i inność jest możliwa, jest normalna…. Dlatego też pracujący z nami nauczyciele: 

 • posiadającą wysokie kompetencje zawodowe i nienaganną postawę etyczną;
 • aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczącą w życiu przedszkola;
 • identyfikują się ze specyfiką placówki;
 • są otwarci, życzliwi i wrażliwi;

W przedszkolu pracuje dobrze wykwalifikowana kadra (8 nauczycieli), która stale podnosi swoje kompetencje, ucząc się od siebie nawzajem, wspierając się w działaniach, korzystając z wiedzy starszych koleżanek, doskonaląc się w metodyce wychowania przedszkolnego. W pracy nad 
wyrównywaniem szans edukacyjnych u dzieci wspierają nas specjaliści ( pedagog, psycholog i logopeda). 

Planuję wraz z nauczycielami: 

 • Zorganizować WDN i sporządzić plan doskonalenia zgodny ze specyfiką placówki.
 • Widzę potrzebę prowadzenia zajęć koleżeńskich oraz organizację szkoleń na terenie przedszkola.
 • Pragnę rozwijać umiejętności komputerowe i informatyczne wśród nauczycieli i wykorzystywać je do działań promocyjnych na rzecz przedszkola /założenie przedszkolnego facebooka/.
 • Jako dyrektor dołożę wszelkich starań, aby stworzyć warunki do podnoszenia kompetencji zawodowych personelu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami placówki. 

3. KOLOR ŻÓŁTY- ŻYCIE – SYMBOL OPTYMIZMU- DZIECI

Dziecko – to radość i życie.
Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Uzdalniamy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata, ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko 
z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych oryginalnych rozwiązań.
Dziecko można porównać do tęczy, nie tylko jednego żółtego koloru ale każde nosi w sobie ogromną różnorodność a zarazem każde jest jak kropelka.
Blask słoneczny, chcąc ogrzać i rozświetlić ziemię, spotyka na swej drodze zawieszone w powietrzu drobniuteńkie kropelki deszczu. Każdą kropelkę traktuje osobno, ogarnia światłem i przenika ciepłem. Każda kropelka staje się wtedy maleńkim, jedynym w swoim rodzaju, brylantem. A razem widziane te kolorowe kropelki tworzą tęczę. Istny cud natury, który spływając na ziemię użyźnia i upiększa ją. Podobnie dzieje się przedszkolu. Dzieci razem wychowywane w przedszkolnej wspólnocie, swą różnorodnością temperamentów, charakterów i uśmiechów, tworzą radosną, kolorową tęczę. Tęcza to znak piękna i bogactwa duchowego.
Opierając się na pasjach i zainteresowaniach podopiecznych, chciałabym wraz z zespołem nauczycieli pracować nad: 

 • realizowaniem własnych programów, poszerzających kompetencje i umiejętności wychowanków zwłaszcza rozwijających kompetencje matematyczne,
 • rozwijaniem naturalnego potencjału fizycznego dziecka przez udział w różnego rodzaju formach działań ( zawody, konkursy, wycieczki),
 • rozwijaniem ekspresji twórczej przez umożliwianie dzieciom radosnej i spontanicznej zabawy i stosowanie różnorodnych nowatorskich propozycji edukacyjnych, takie jak : drama, pantomima, zabawa w teatr, pedagogika zabawy, zajęcia metodą Orff”a i Labana, aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss,
 • rozwijaniem działalności plastycznej, ceramicznej, dekoracyjnej oraz organizację stałych galerii prac dziecięcych, zdobiących wnętrze przedszkola,
 • odkrywaniem świata przyrody przez uwrażliwienie na jej piękno poprzez zajęcia badawcze i ekologiczne we współpracy z Nadleśnictwem Katowice.
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia dalszej edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym to podstawowe cele naszego przedszkola. Ważne jest, by dzieci mogły uczyć się samodzielności myślenia i wyciągania wniosków, zauważały różnorodność postaw i charakterów, a przy tym budowały poczucie własnej wartości, by osiągały gotowość szkolną i wkraczały w progi pierwszej klasy pełne zapału, optymizmu, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.  

4. KOLOR ZIELONY SYMBOL HARMONII- RODZICE
Przedszkole to instytucja, której zadaniem jest wspieranie rodziców w procesie wychowania i rozwoju dziecka. Dla dobra dziecka ważne jest, aby obydwie strony -rodzina i przedszkole - współdziałały ze sobą i wzajemnie się uzupełniały. 
Pragniemy wspólnie z rodzicami tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci - jesteśmy otwarci na oczekiwania rodziców i potrzeby wychowanków. Dobra opinia rodziców o pracy przedszkola jest miarą jakości naszej pracy. 
Ważnym elementem,
zgodnej i owocnej współpracy jest poznanie wzajemnych oczekiwań względem siebie i określenie zasad i form współpracy.

Współdziałanie w procesie wychowawczym i edukacyjnym przedszkola i środowiska rodzinnego to nasz priorytet, dlatego organizujemy różnorodne formy współpracy 
w relacjach rodzic – nauczyciel:

 • Współpraca wychowawcza: spotkania indywidualne i grupowe, comiesięczne dyżury nauczycieli, pisemne informacje (wyniki diagnozy dotyczące dojrzałości szkolnej, tablice informacyjne), zajęcia otwarte, pedagogizacja (warsztaty, prelekcje, szkolenia), prezentacja osiągnięć dzieci (dyplomy, prace plastyczne, akademie, konkursy, uroczystości);
 • Integracja rodziców: udział w uroczystościach przedszkolnych, przygotowanie inscenizacji dla dzieci, Dzień Rodziny, pikniki integracyjne poszczególnych grup;
 • Włączenie rodziców i innych członków rodziny dziecka do podejmowania działań na rzecz przedszkola: udział w kampanii społecznej ,,Cała Polska czyta dzieciom”; włączanie się w akcje charytatywno – religijne i ekologiczne promowane przez przedszkole, udział w konkursach na terenie przedszkola /jako członkowie jury/, pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursów, uroczystości, przybliżanie przez rodziców wykonywanych przez nich zawodów, włączanie się w kiermasze świąteczne.

W zakresie pomocy rodzinom preferujemy: 
1. Ścisłą współpracę z rodzicami dotyczącą działań placówki. 
2. Organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych (festynów rodzinnych, wystaw, warsztatów, konkursów, akcji charytatywnych) 
3. Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej. 
4. Wychodząc naprzeciw dzieciom i oczekiwaniom rodziców, nauczyciele przedszkola wprowadzą jeszcze jedną formę współpracy – są to spotkania adaptacyjne, których celem jest szybsza adaptacja dziecka w nowym dla niego środowisku, zmniejszenie stresu związanego z rozstaniem z rodzicami i lepszy kontakt rodziców i nauczycieli. 


5. KOLOR NIEBIESKI- SYMBOL BEZPIECZEŃSTWA- MODERNIZACJA PLACÓWKI
Przedszkole wychowuje – tj. uzdalnia dzieci do tęsknoty… do wzrastania i jednocześnie ukazuje im, jak pomagać innym. Uzdalnianie dzieci dokonuje się poprzez zapewnienie im opieki, wychowania, wszechstronnego nauczania przy współpracy rodziców oraz stworzenie warunków do pełnego rozwoju serca, duszy, rozumu i ciała. Aby cały ten proces mógł zajść potrzeba określonych warunków. Na naszym Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame spoczywa odpowiedzialność, by zapewnić wysoką sprawność i poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach i obiektach przedszkolnych. W najbliższych 2 latach czeka nas ocieplenie budynku, dachu oraz modernizacja kotłowni z wymianą centralnego ogrzewania.


6. KOLOR GRANATOWY- SYMBOL PORZĄDKU, ZDYSCYPLINOWANIA- SPRAWNE ZARZĄDZANIE
Jesteśmy wychowawczyniami we wszystkim, czym jesteśmy i co czynimy: tak staramy się żyć, tak służyć, tak cierpieć i tak odchodzić, by to jednocześnie stawało się dla nas źródłem wewnętrznego rozwoju, miało aspekt wychowywania i było obopólnym obdarowywaniem się wartościami, jakie w sobie nawzajem odkrywamy.
Zdobywamy potrzebne dla naszej pracy apostolskiej wykształcenie i praktyczne przygotowanie, staramy się o stałe dokształcanie, o umiejętność współpracy z innymi, prawidłowe relacje i praktykę dialogu /por.JP 23/

 


Jako dyrektor, ale przede wszystkim jako człowiek kieruję się szacunkiem dla każdego człowieka, wrażliwością na jego potrzeby oraz poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych. Szacunek i godność dziecka oraz przestrzeganie jego praw jest dla mnie sprawą priorytetową. Przywiązuję niezwykłą wagę do okazywania szacunku drugiemu człowiekowi - dziecku, rodzicowi czy pracownikowi przedszkola. Staram się wszystkimi moimi zawodowymi działaniami oraz własną postawą uczyć wrażliwości na drugiego człowieka, poszanowania i akceptacji dla jego indywidualizacji. 
Problematykę wzajemnego szacunku, zrozumienie, empatii i akceptacji uznaję za priorytet obecnie i w swojej przyszłej pracy w placówce. 
Nawet najlepszy dyrektor nie zdziała zbyt wiele bez zespołu ludzi, którzy są przygotowani do zawodu, akceptują jego osobę, sposób działania i wizję pracy, którą przedstawia zespołowi, wykazując się kompetencją i profesjonalizmem. Taki właśnie zespół ludzi znajduję w naszej placówce. 
Chcąc być dla niego autorytetem, staram się stale podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, kursach, warsztatach, aby być wiarygodnym partnerem, budzącym szacunek i zaufanie. 
Obrałam styl demokratyczny, nastawiony zarówno na pracowników jak i na postawione zadania. Mam zamiar poprzez swoje zaangażowanie i własny przykład mobilizować mój zespół do twórczej i kreatywnej pracy. 

 • W swojej koncepcji kierowania przedszkolem chcę opierać się na ustalaniu priorytetów niezbędnych do organizacji i funkcjonowania placówki pod kątem utrzymania jak najlepszego wizerunku, a co za tym idzie spełniać oczekiwania rodziców i dzieci, nauczycieli,  władz oświatowych i kuratoryjnych. 
 • Postaram się być dyrektorem otwartym na dialog, dbającym o właściwy przepływ informacji, delegującym zadania tak, by kierować placówką w sposób twórczy i efektowny, chętnie współpracując z personelem, rodzicami i społecznością lokalną tj:
 • placówki oświatowe: przedszkola i szkoły z terenu miasta i gminy;
 • instytucje kościelne – parafia pw. Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach;
 • organizacje i instytucje działające na terenie miasta i okolic: Dom Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Straż Pożarna, Miejska Biblioteka Publiczna –oddział dziecięcy w Katowicach, Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, Poczta Polska, Radio „eM”, Pałac Młodzieży.

 


7. KOLOR FIOLETOWY- SYMBOL WYCHOWANIA DO TĘSKNOTY ZA BOGIEM
„Tęcza”  pobudza do rozwoju indywidualnego, tęsknota tworzy piękno, które przemienia, wychowanie uzdalnia, pomaga…
W przedszkolu ma się odbywać początek procesu roztęsknienia dziecka za pięknym człowieczeństwem i jego przemiana w kierunku obrazu tęsknoty.
W realizacji naszych zamierzeń kierujemy się słowami Jana Pawła II:
„ W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był” a nie tylko więcej ”miał”; aby więc poprzez wszystko co „ma”, co „posiada” umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim” ale także „dla drugich”.
Stąd wypływają kierunki naszych działań:

 • Rok 2019/2020 – wdrażanie do przezwyciężania trudności, przybliżenie pojęcia co to jest „silna wola” oraz kształtowanie umiejętności bycia asertywnym jako przejaw męstwa i odwagi:  „Jestem mężny i odważny – męstwo i odwaga w każdym dniu przedszkolaka”
 • Rok 2020/2021 – rozbudzanie wrażliwości na drugiego człowieka, krzywdę innych i kształtowanie postawy szlachetności serca „ Mam dobre i szlachetne serce – zmieniam świat na lepsze”
 • Rok 2021/2022 – kształtowanie postawy miłości bliźniego i przyjaźni, wzmacnianie pozycji dziecka w grupie oraz uwrażliwianie na poszanowanie drugiego człowieka: „Nie ważne, co nas dzieli, ważne co nas łączy – uczymy się żyć w przyjaźni i troszczyć się o dobro bliźniego”
 • Rok 2022/2023 – odkrywanie piękna otaczającego świata poszukując nośników piękna w drugim człowieku, sztuce oraz kontakcie z przyrodą: „Bóg jest przyczyną wszystkiego, co piękne /Św. Klemens Aleksandryjski/ Mieć oczy i uszy szeroko otwarte – piękno wokół nas”.
 • Rok 2023/2024- wdrażanie do postawy rozeznawania duchowego i dokonywania właściwych wyborów „Od hałasu do ciszy”/ Św. Ignacy Loyola/.

Pomagamy dzieciom, by chętnie oddawały dla dobra innych to, co same zdobyły i posiadają, by pogłębiały poczucie odpowiedzialności za innych i wspólnie z nimi budujemy świat lepszy, sprawiedliwszy, bardziej ludzki. Tak kształtuje się serce dziecka wg tego, co kocha, wg tego, co mu się podoba, za czym tęskni. I tak z poszczególnych małych brylancików – przez które przenika słońce – powstaje tęcza… tęcza różnorodności charakterów…
Dzieci rosną i kiedyś opuszczą przedszkole… i pozostaje pytanie: co zapamiętają? 
Co zabiorą z sobą? Jak ukształtują się ich serca? Co będą przekazywały tym, których spotkają? Przyszłość to pokaże i ich życie. Nam pozostaje modlitwa za naszych absolwentów i coraz lepsza służba tym, którzy są teraz w naszej „Tęczy”.
Podsumowując pragnę stwierdzić, iż jako dyrektor przedszkola będę kierować się następującymi zasadami:

 1. Dbać o dobrą opinię przedszkola tak, aby o placówce dużo 
  i dobrze się mówiło, słyszało w środowisku lokalnym.  
 2. Ściśle współpracować z lokalnymi placówkami oświatowymi, parafią oraz organizacjami i instytucjami.
 3. Promować wychowanie do wartości przez uczestnictwo w kulturze – poprzez edukację teatralną, medialną, udział w zewnętrznych konkursach twórczości dziecięcej, prowadzenie rekolekcji dla dzieci wg. wskazań św. Ignacego Loyoli.
 4. W programach i planach dydaktyczno – wychowawczych uwzględniać matematyczny profil przedszkola.
 5. Ściśle współpracować z rodzicami jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci- to oni pozostają dla nas żywą reklamą.
 6. Zachęcać i inspirować kadrę pedagogiczną do współpracy, do pracy zespołowej, działań na rzecz promocji przedszkola. 
 7. Założyć i aktualizować przedszkolny facebook oraz stronę internetową.  Realizować programy i projekty, by pozyskiwać fundusze na konieczną modernizację budynku przedszkolnego.

Jako dyrektor placówki pragnę , by nasze przedszkole było:
T - twórcze, tęskniące
E - edukacyjne, empatyczne
C - ciekawe, cudowne
Z - z zasadami, zadaniami
A - akceptujące, angażujące

Nasze osiągnięcia

Dyplom i medal 24.05.2019 oraz statuetka w międzynarodowym konkursie

 

       

Harmonogram zajęć dodatkowych

 

 

Dzień tygodnia

 

 

Dodatkowe zajęcia

 

 

 

Czas trwania

Poniedziałek

 

 

Robotyka

 

 

 

 

 

13.00-13.45

 

 

Wtorek

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ZAJĘCIA SPORTOWE

 

Język angielski

 

 

 

 

 

 

8.00-8.45

8.45-9.30 - Zerówka

9.30-10.15 - Starszaki

10.15.-10.45 Maluszki

 

12.30-13.00 gr. Starszaki

13.00-13.30 gr. Zerówka

13.30-14.00 gr. Średniaki

14.00-14.30 gr.Maluszki

 

 

 

 

 

 Środa

Matematyka

13.00-13.30

     
Czwartek

Rytmika

 

 

 

 

 

 

 

 

Język Angielski

 

10.30-11.00 gr. Średniaki

11.00-11.30 gr. Maluszki

11.30-12.00 gr. Starszaki

12.00-12.30 gr.Zerówka

 

 

 

 

 

12:30 - 13:00 gr. Starszaki

13:00 - 13:30 gr. Zerówka

13.30- 14.00 gr.Średniaki

14:00 - 14:30 gr. Maluszki

 

 

Piątek

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia sportowe

 

 

 

Zajęcia logopedyczne 

 

 

 

 

8.00-8.45

8.45-9.30 gr. Zerówka

9.30-10.15 gr. Starszaki

10.15-11.00 gr. Maluszki

8.00- 14.00

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, siedziba: Katowice, Warzywna 26A.